Tommy Hellsten

”En voi nähdä sinua, ellen näe itseäni”

Tietosuojaseloste

Tommy Hellsten -instituutti Oy:n tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten Tommy Hellsten -instituutti Oy käsittelee palveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Tommy Hellsten -instituutti Oy:n liiketoimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin ja muihin tämän tarjoamiin palveluihin.

Tommy Hellsten -instituutti Oy:n verkkosivustot sekä muut palvelut saattavat lisäksi aika ajoin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin. Näihin kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Tommy Hellsten -instituutti Oy:n tekemästä henkilötietojen käsittelystä silloin, kun Tommy Hellsten -instituutti Oy toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelemme aina henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin tarpeellista esimerkiksi palveluidemme toimittamiseksi ja aina soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Antamalla meille henkilötietosi ilmaiset lukeneesi ja olevasi tietoinen tämän tietosuojaselosteen mukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista menettelytavoista ja ehdoista. Mikäli et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelyn periaatteita, älä luovuta meille henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä

Ellei toisin ole erikseen todettu, tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii:

• Tommy Hellsten -instituutti Oy

• Y-tunnus: 0859441-3

• Osoite: Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki • Puhelin: +358 (0)45 312 3635

• Sähköposti: info(at)ihminentavattavissa.fi

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Taina Arjanne
Toimitusjohtaja

Tommy Hellsten -instituutti Oy
Lemuntie 3-5
00510 HELSINKI
FINLAND

Puhelin: +358 (0)45 312 3635
Sähköposti: info(at)ihminentavattavissa.fi

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelytarkoitus

Tommy Hellsten -instituutti Oy käsittelee keräämiään henkilötietoja niiden Tommy Hellsten -instituutti Oy:n palveluiden toimittamiseksi ja tuottamiseksi, jotka henkilö on tilannut tai joita käyttämään henkilö on rekisteröitynyt. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Käsittelyn oikeusperuste

Tommy Hellsten -instituutti Oy käsittelee henkilötietojasi toimien rekisterinpitäjänä. Tommy Hellsten Instituutti Oy:ssä henkilötietojesi käsittely perustuu joko
a) Tommy Hellsten -instituutti Oy:n palveluiden tilauksesta tekemäsi sopimuksen toteuttamiseen,
b) Tommy Hellsten -instituutti Oy:n rekisteröidyn asiakassuhteeseen liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseen, tai
c) rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietojen antaminen Tommy Hellsten -instituutti Oy:lle ei pääsääntöisesti ole sopimuksen tai palveluiden toimittamisen ehto. Mikäli näin kuitenkin on, eikä Tommy Hellsten -instituutti Oy voi esim. toteuttaa tilaamiasi palveluita ilman henkilötietojasi, on näiden tietojen antaminen merkitty erikseen pakolliseksi. Tällaisten pakollisiksi merkittyjen tietojen antamatta jättäminen voi estää Tommy Hellsten -instituutti Oy:tä toimittamasta tilaamiasi palveluita tai huomattavasti rajoittaa niiden toimittamista.

Käsiteltävät henkilötiedot

Tommy Hellsten -instituutti Oy voi käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja asiakkuudenhoitotarkoituksissa:

• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
• Y-tunnus (yritykset)
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihinosallistuminen
• mahdollinen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus

Lisäksi Tommy Hellsten -instituutti Oy voi asiakkuussuhteiden hoitamisen yhteydessä käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

• asiakasnumero
• y-tunnus
• syntymäaika/henkilötunnus
• laskutustiedot
• yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
• asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun rekisteröity itse luovuttaa henkilötietojaan esimerkiksi Ihminen tavattavissa -ohjelman hakuprosessin yhteydessä, erilaisten rekisteröityjen käyttämien Tommy Hellsten -instituutti Oy:n palveluiden välityksellä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kilpailujen, arpajaisten tai tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä, joille rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiselle. Tällaisia kolmansia tahoja, joilta Tommy Hellsten -instituutti Oy saattaa kerätä rekisteröityjen tietoja, voivat olla esimerkiksi erilaiset luottotietoja tai osoitetietoja tarjoavat yritykset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tommy Hellsten -instituutti Oy voi joutua luovuttamaan käsittelemiään henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille tällaisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme uudelleen, käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille tai mahdollisille ostajille ja näiden neuvonantajille. Tietoja voidaan luovuttaa Tommy Hellsten -instituutti Oy:n valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

Tällaisissa tilanteissa Tommy Hellsten -instituutti Oy huolehtii aina siitä, että sen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat ovat sopimuksin sidottuja noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa, ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan Tommy Hellsten -instituutti Oy:n tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen suojaus

Käytämme tarpeellisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Henkilötietojen säilytysaika

Tommy Hellsten -instituutti Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidyille useita oikeuksia henkilötietojensa suhteen, jotka myös Tommy Hellsten -instituutti Oy on sitoutunut toteuttamaan. Tommy Hellsten -instituutti Oy:n palveluiden käyttäjällä on muun muassa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä pyytää jäljennös käyttäjästä kerätyistä henkilötiedoista. Milloin Tommy Hellsten -instituutti Oy:n palveluiden käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, on käyttäjällä milloin tahansa oikeus peruuttaa käsittelylle antamansa suostumus.

Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista (ns. oikeus tulla unohdetuksi), mikäli käsittely on perustunut käyttäjän suostumukseen ja käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, käyttäjän henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eikä käsittelylle ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi käyttäjällä on oikeus tietyissä tilanteissa oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä voi olla tällainen oikeus muun muassa tilanteissa, joissa käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, mutta tietojen poiston sijaan käyttäjä haluaa ainoastaan rajoittaa käsittelyä tai kun käsittely on perustunut suostumukseen ja käsittely on ollut automaattista.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle koskien Tommy Hellsten -instituutti Oy:n toimesta tapahtuvaa käyttäjän henkilötietojen käsittelyä, mikäli käyttäjä kokee, ettei Tommy Hellsten -instituutti Oy ole käsitellyt käyttäjän tietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla taikka jos käyttäjän lain takaamiin oikeuksiin liittyviä pyyntöjä ei ole asianmukaisesti toteutettu.

Mikäli haluat käyttää jotain yllä kuvattua soveltuvan lain sinulle takaamia oikeuksia, voit tehdä niin ottamalla yhteyttä Tommy Hellsten -instituutti Oy:n tässä tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja hyödyntäen. Tommy Hellsten -instituutti Oy saattaa joutua pyytämään joissain tapauksissa sinulta lisätietoja varmistuakseen siitä, että olet se henkilö kuka sanot olevasi.

Automaattinen tietojenkeruu

Tommy Hellsten -instituutti Oy käyttää yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi verkkosivuillamme. Näitä tietoja kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla (ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön.

Tommy Hellsten -instituutti Oy:n käyttämät evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta ymmärrämme paremmin millaisesta sisällöstä sivustomme kävijät ovat kiinnostuneita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Katso tarkemmat tiedot sivuston käyttämistä evästeistä ja hallinnoi sallittuja evästeitä Tietoa evästeistä sivulta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tommy Hellsten -instituutti Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen ja muutoksentekopäivämäärän tällä sivustolla. Tästä johtuen suosittelemme, että käyttäjämme tarkistavat ajantasaisen tietosuojaselosteen säännöllisesti sivustoltamme.

Jos teemme ilmoituksemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin, julkaisemalla ilmoituksen yrityksemme sivustossa ja/tai sosiaalisen median sivulla ennen muutosten voimaantuloa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.12.2020.

Yhteydenotot

Jos mielessäsi on tietosuojasuojaselostettamme koskevia kommentteja tai kysymyksiä tai jos olet huolissasi yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä tai epäilet, että yksityisyyden suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen info(at)ihminentavattavissa.fi. Voit myös lähestyä kirjeitse osoitteeseen Tommy Hellsten -instituutti Oy, Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki.

Käsittelemme pyyntösi luottamuksellisesti ja edustajamme ottaa tarvittaessa yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme käsittelemään kommentit ajallaan ja niiden vaatimalla tavalla.