Kasvuohjelma

Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma (40 op.) on ammatillinen lisäkoulutus kaikille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita tai toimivat työyhteisöjen jäseninä, esimiesasemassa tai johtajina. 

Ihminen tavattavissa -kasvuohjelma perustuu itsetuntemuksen parantamiseen. Usein ajattelemme, että hyvä itsetunto on persoonallisuuden piirre - ei ominaisuus, jota voimme itsessämme parantaa. Itsetunnon parantaminen on kuitenkin mahdollista ja koulutuksemme tarjoaa siihen erinomaisen mahdollisuuden. Hyvä itsetuntemus on avain kaikkeen vuorovaikutukseen sekä lähisuhteissa (perheissä, parisuhteessa ja vanhemmuudessa) että työyhteisöjen hyvinvoinnissa ja vuorovaikutuksessa.

Kasvuohjelmamme vaikuttavuus perustuu eri terapiasuuntausten ja toiminnallisten menetelmien integrointiin. Jokaisella koulutusryhmällä ja jokaisella opiskelijallamme on omat henkilökohtaiset kehityshaasteensa, jotka ammattitaitoiset kouluttajamme kykenevät huomioimaan. Koulutuksemme vaikuttavuudesta on tehty tutkimus Lapin yliopistossa. Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua tästä.

Kasvuohjelman pituus on noin 24 kuukautta, ohjelman alkamisajankohdasta riippuen.

 

Kasvuohjelmamme kouluttajina toimivat

Tommy Hellsten

Ihminen tavattavissa -ohjelman perustaja
senior mentor
 

Chris-Marie Hellsten Törnroos

psykosynteesiterapeutti
symbolidraamaterapeutti
 

Mathias Hellsten

Ihminen tavattavissa -koulutusjohtaja
psykologi
 

Leena Tåg

psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko
EMDR-1 tason terapeutti
psykodraamaohjaaja
 

Heikki Törmi

Ihminen tavattavissa -terapeutti
teatteritaiteen maisteri
psykodraamaohjaaja, hahmoterapeutti
 

Marika Lehtimäki

Ihminen tavattavissa -terapeutti
hahmoterapeutti
joogaopettaja, TRE-ohjaaja
 

Maria Frankenhaeuser

Ihminen tavattavissa -terapeutti
seksuaaliohjaaja
taideterapeuttiopiskelija
 

Mikko Rothfors

Ihminen tavattavissa -terapeutti
skeematerapeutti

 

 

Ihminen tavattavissa - kasvuohjelman elementit

1. Itsensä ja menneisyytensä tiedostaminen toiminnallisin menetelmin
- Lähiopetus 14 x 2 päivää + internaatti 4 päivää.

2. Vertaisryhmätyöskentely
- Opiskelijat jaetaan 3-5 hlö vertaisryhmiin, jotka kokoontuvat 2 kertaa lähiopetusjaksojen välillä valitsemassaan paikassa.

3. Prosessipäiväkirja
- Oman proseesin päivittäinen henkilökohtainen kirjallinen seuranta

4. Tunnepäiväkirja
- Omien tunneprosessien henkilökohtainen kirjallinen seuranta

5. Paradoksien kirjallinen työstäminen (2. opintovuosi)
- Yksi essee/ lähiopetusjakso

6. Mahdollinen henkilökohtainen terapia / mentorointi (omakustanteinen)

Ihminen tavattavissa - kasvuohjelman sisältö lukukausi 1-2

Kehittyäkseen omaksi itsekseen lapsi tarvitsee rakkaudellisia peilejä. Jos peilejä ei ole, tai ne ovat vääristyneet, lapsi lukee ympäristöstään millainen hänen kuuluisi olla. Näin syntyy selviytymisstrategioita, joissa ulkoiset tekijät alkavat ohjata lapsen kehitystä korostaen hänen persoonassaan joitakin piirteitä ja typistäen toisia piirteitä.

Koska täydellisiä vanhempia ei ole olemassa, kaikilla ihmisellä on selviytymisstrategioita.

Mutta palvelevatko ne meitä enää aikuisuudessa?

Päätavoite: Omiin selviytymisstrategioihin tutustuminen.

Keskeisimmät työskentelytavat: Luento, elokuvan analysointi, symbolityöskentely.

Kannamme sisällämme kaikkea sitä, mitä olemme elämässämme nähneet, tunteneet ja kokeneet. Tämä kaikki on muokannut meidät siksi, keitä me tänä päivänä olemme. Usein esiinnymme kuitenkin jonkun roolin kautta, sen etäisyyden tuomassa turvassa. 

Mitä enemmän uskallamme tulla näkyväksi koko persoonallamme, sitä paremmin pystymme aidosti kohtaamaan muita ihmisiä. 

Päätavoite: Näkyväksi tuleminen aitona itsenä. 

Keskeisimmät työskentelytavat: Elämänkaarityöskentely, kirjeet, peilaava palaute (feel-back), rakentava viha.

Vanhempien taustat ja niiden mukana tulevat voimavarat ja haasteet siirtyvät lapseen, useimmiten tiedostamatta. Lapsella ei ole kykyä tarkastella tilannetta objektiivisesti, vaan hän tulkitsee tunnetasolla lapsenomaisella tavallaan näitä viestejä. Tulkinta on lapsen todellisuus, jonka pohjalta hänen kehittymisensä jatkuu.

Päätavoite: Yhteys ja ymmärrys omaan lapsuuteen ja sisäisen lapsen tarpeisiin.

Keskeisimmät työskentelytavat: Luento, ohjattu visualisointi, psykodraamamenetelmät.

(Videoupotus: Tiina Tuomikoski ja Mathias Hellsten keskustelevat psykodraamasta)

Murrosikä on myrskyistä aikaa sekä biologisessa että sosiaalisessa mielessä. Joskus myrsky näkyy ulospäin, joskus se kääntyy sisäänpäin. Mikäli nuori ei koe ympäristöään turvalliseksi, hänen voi olla vaikea tehdä päätöksiä omasta elämästään. Hänestä voi tuntua, ettei hän tiedä kuka on. Saatuaan tähän aikuista tukea, kehitysvaihe tuottaa oman identiteetin ja aitouden tunteen. 

Päätavoite: Murrosiän voimakkaat kokemukset rakentaviksi voimavaroiksi. 

Keskeisimmät työskentelytavat: Menetelmät psykodraamasta ja tarinateatterista.

On aika kokeilla siipiään. Solmitaan parisuhteita (rakkaus), ystävyyssuhteet saavat uuden merkityksen (vastavuoroisuus) opiskellaan ja luodaan uraa (luovuus), perustetaan perhe (vanhemmuus). Maailmalle lähdetään niillä eväillä mitä on saatu. Kuinka kauas ne kantavat ja kuinka paljon on itse opittava kokeilun ja erehdyksen kautta?

Päätavoite: Valintojensa hyväksyminen ja vastuunotto niistä syntyneistä seurauksista.

Keskeisimmät työskentelytavat: Ohjattu visualisointi, symbolityöskentely, menetelmät psykodraamasta, bibliodraamasta, taideterapiasta ja hahmoterapiasta.

Käsittelemättömillä ja tiedostamattomilla asioilla on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle. Aivan kuten somaattisilla sairauksilla voi olla perinnöllinen tekijä, voi perintö myös rasittaa psykologisella puolella. Kysymys kuuluu; mitä me teemme perinnöllämme? Jäämmekö uhriksi vai päätämmekö tehdä ketjureaktiolle jotakin? “Pojasta polvi paranee”.

Päätavoite: Ymmärrys sukulpolvien ketjujen dynamiikasta ja miten sijoittuu oman suvun tarinassa

Keskeisimmät työskentelytavat: Luento, ohjattu visualisointi, menetelmät symbolidraamasta ja taideterapiasta. 

Hyvän itsetunnon merkki on omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen. Ihmisenä kasvaminen ei ole päämäärä vaan prosessi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että aika ajoin löydämme itsemme samasta tutusta sudenkuopasta. Mitä me teemme sille? Valitsemmeko sitten-kun-elämän, tyydymmekö hyviin aikomuksiin vai sisäistämmekö ja hyväksymme sen tosiasian, että ei ole muuta hetkeä kuin tämä joka nyt on?

Päätavoite: Oman keskeneräisyyden armollinen hyväksyminen

Keskeisimmät työskentelytavat: Ohjattu visualisointi, symbolityöskentely, menetelmät psykosynteesistä ja taideterapiasta.

Aika usein on turvallisempaa katsoa sivusta ja analysoida kuin heittäytyä mukaan tuntemaan ja kokemaan. Ensimmäinen lukuvuosi kasvuryhmässä kutsuu heittäytymään mukaan olemaan ja elämään. Tällä viimeisellä jaksolla yhdistetään kokemukset teoriaan ja suunnataan katse seuraavan lukuvuoden odotuksiin ja haasteisiin, sekä yksilö- että ryhmätasolla. 

Päätavoite: Henkilökohtaisen kasvuprosessin yhteenveto suhteessa ryhmään

Keskeisimmät työskentelytavat: Luento, vertaiskeskustelut.

Lukukausi 3-4

Vuorovaikutus on suureksi osaksi tiedostamatonta. Sanojen lisäksi äänensävy, puheen nopeus ja sen voimakkuus välittävät tietoa esimerkiksi mielentilasta tai asennoitumisesta. Myös katse, eleet, ilmeet, kosketus, liike ja vartalon asento vaikkuttavat siihen, miten meidät koetaan. Levollinen läsnäolo syntyy hyvän itsetunnon kautta. "Se mitä olet huutaa niin kovaa, etten kuule mitä sanot”.

Päätavoite: Omien läsnäolon esteiden kohtaaminen

Keskeisimmät työskentelytavat: Luento, symbolityöskentely, ryhmädynamiikka.

(Videoupotus: Leena Tåg ja Mathias Hellsten keskustelevat ryhmädynamiikasta)

Perinteisesti palautetilanteessa on antava ja vastaanottava osapuoli. On olemassa useita teorioita miten palautetta kuuluisi antaa mahdollisimman rakentavasti. Entä jos lähdetään siitä, että jokainen kohtaaminen on palautetilanne? Silloin palaute on vuorovaikutuksessa, molemmat osapuolet sekä vastaanottavat että antavat yht’aikaa. Tämä lähestymistapa purkaa näennäiset hierarkkiset roolit ja keskittyy vastavuoroisuuden mahdollisuuksiin.

Päätavoite: Rehellisyys, kunnioitus ja rajat vuorovaikutustilanteissa

Keskeisimmät työskentelytavat: Menetelmät hahmoterapiasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta (NVC).

Kannamme sisällämme kaikkea sitä, mitä olemme elämässämme nähneet, tunteneet ja kokeneet. Mieli analysoi ja tekee tulkintoja, saattaa jopa valehdella itselleen. Muisti toimii valikoiden ja uskoo ajan parantavan. Sielu etsii yhteyttä Korkeampaan Voimaan. Entä keho, joka on ollut mukanamme koko matkan? Mikä on kehon tapa käsitellä kokemuksiaan ja mitä kieltä se puhuu?

Päätavoite: Kehon viestien kuuntelu.

Keskeisemmät työskentelytavat: Luento, symbolityöskentely ja menetelmät taideterapiasta.

Edellisten lähiopetuspäivien teema jatkuu. Kulttuuri, normit ja erilaiset säännökset säätelevät mikä on eri tilanteissa soveliasta ja mikä ei. Niin tarpeellista kuin se onkin, se voi tukahduttaa tärkeitä viestejä siitä mitä kehomme yrittää kertoa omasta voinnistaan. Tosiasia on, että olemme hyvin riippuvaisia kehostamme. Ilman sitä emme voi elää. Annammeko sille sen arvon mikä sille kuuluu? Edellisellä kerralla kuuntelimme kehoamme. Nyt on aika antaa sen puhua sen omalla kielellään.

Päätavoite: Rehellinen itsetutkiskelu oman fyysisyyden äärellä.

Keskeisimmät työskentelytavat: Menetelmät psykodraamasta ja psykosynteesistä.

Joskus tunteita pidetään enerigaa kuluttavina, subjektiivisina ja epäluotettavina järjen rinnalla. Ainakin niitä pitäisi osata hallita, se on aikuisuuden merkki. Vai onko? Tunteet ovat, toisin kuin ajattelu, hyvin syvällä. Niihin liittyy enemmän perimää, lapsuutta ja traumoja eivätkä ole aina ymmärrettävissä järjen kielellä. Siksi ne saattavat tuntua oudoilta ja pelottavilta. Mutta tunteet eivät häviä vaikka niitä selitellään tai jopa kielletään. Ne vain muuttavat muotoaan, vääristyvät ja hallitsevat yhä enemmän.

Päätavoite: Aitojen ja vääristyneiden tunteiden erottaminen ja niiden kohtaaminen

Keskeisemmät työskentelytavat: Luento, menetelmät psykodraamasta, hahmoterapiasta ja psykosynteesistä.

(Videoupotus Chris-Marie Törnroos ja Mathias Hellsten keskustelevat Psykosynteesistä)

Symbolityöskentelyssä ei ole kyse tietoisesta, suunnitelmallisesta työskentelystä, vaan siitä että annetaan spontaanisti virran viedä ilman kritiikkiä tai arvostelua. Parhaimmillaan, tämä avaa väylän alitajunnan tärkeille viesteille, jotka puhuvat eri kieltä kuin ihmisen tietoinen mieli. Ryhmilläkin on oma alitajuntansa. Kun ihminen liittyy erilaisiin ryhmiin, hänen oma alitajuntansa liittyy ryhmän alitajuntaan ja kumpikin alkaa vaikuttaa toiseen. Vuorovaikutus on siis monen tekijän summa, joka ilmenee suureksi osaksi ei-sanallisella tasolla.

Päätavoite: Tietoisuus omasta ryhmäkäyttäytymisestä

Keskeisemmät työskentelytavat: Symbolityöskentely, menetelmät taideterapiasta.

Ihmisen olemukseen kuuluvia suuria salaisuuksia on, että hän löytää identiteettinsä löytäessään heikkoutensa. Heikkoutensa löytänyt ihminen alkaa tarvita toista. Hän ymmärtää, ettei hän yksin selviä elämästään. Mitä syvemmin tämän tajuaa, sitä syvemmin tajuaa riippuvuuden merkityksen. Riippuvuus toisista tarkoittaa itse asiassa riippuvuutta rakkaudesta. Rakkaus on se ympäristö, jossa koko elämä on tarkoitettu elettäväksi. Rakkaus on se maasto, jossa heikkous on kotonaan.

Päätavoite: Kosketus omaan heikkouteen ja rakkaudentarpeeseen

Keskeisemmät työskentelytavat: Menetelmät bibliodraamasta ja hahmoterapiasta.

Kasvuohjelma on käsitellyt teemoja, jotka liittyvät läsnäoloon, kohtaamiseen ja vastuullisuuteen. Nyt jokaisella kasvuryhmän jäsenellä on kullakin vuorollaan mahdollisuus henkilökohtaisesti ohjaajien kanssa tarkastella omaa kasvuprosessiaan ja keskustella omasta jatkostaan ja mihin olisi hyvä keskittyä. Muu ryhmä työskentelee ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Päätavoite: Kasvuohjelman yhteenveto ja orientoituminen tulevaisuuteen.

Keskeisemmät työskentelytavat: Luento, henkilökohtaiset keskustelut, ryhmätyöskentely. 

Hakuohjeet

Seuraavat Ihminen tavattavissa -kasvuohjelmamme ryhmät alkavat:
- 14.3.2020 (lähiopetuspäivät lauantaisin ja sunnuntaisin) ryhmän nimi on DIGAMMA, lähiopetuspäivien aikataulut löytyvät ryhmän nimellä aikataulut-osiosta ja
- 26.3.2020 (lähiopetuspäivät torstaisin ja perjantaisin) ryhmän nimi on YPSILON, lähiopetuspäivien aikataulut löytyvät ryhmän nimellä aikataulut-osiosta.

Ohjelmaan hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä, haastattelujen perusteella. HAKU ALKAVIIN RYHMIIN PÄÄTTYY 31.12.!

Tiedustele sähköpostitse: info(at)ihminentavattavissa.fi tai lähetä hakemuksesi pikimmiten. Olemme sinuun yhteydessä hakemuksesi saavuttua.

 • Laadi itsestäsi 2-3 sivun mittainen esittely otsikolla "Kuka olin, kuka olen ja kuka tulen olemaan" ja tallenna se .pdf -muodossa.
 • Täytä sähköinen hakemuslomake (linkki vähän alempana) ja liitä mukaan laatimasi esittely.
 • Saat vahvistuksen hakemuksesi lähettämisestä, hakemuksesi saapumisesta ohjelmaan sekä kutsun haastatteluun Helsinkiin.  
 • Tule sinulle varattuna ajankohtana haastatteluun. Haastattelu maksaa 150 € (sis alv.) ja se maksetaan haastattelun yhteydessä. (Haastattelumaksu vähennetään koulutukseen hyväksyttyjen osalta ensimmäisestä maksuerästä. Haastattelumaksua ei palauteta).
 • Ohjelmaan valituilta henkilöiltä laskutetaan 500 € (sis alv.) opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Vastaanottomaksu hyvitetään haastattelumaksun tavoin ensimmäisestä koulutusmaksusta. Sitoudut opiskelijaksemme vasta maksettuasi vastaanottomaksun. 
 • Hakuprosessiin voit osallistua sitoumuksetta - lähetä siis hakemuksesi hyvissä ajoin varmistaaksesi paikkasi ryhmässä.
 • Lähiopetuspäivien päivämäärät löydät ”Lähiopetuspäivien aikataulu" -osiosta.
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Koulutusryhmään otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa. 

(Kesken kauden ryhmään ei voida ottaa uusia opiskeljoita)

Kaikki antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisina. Säilytämme ainoastaan koulutuksen aloittaneiden hakemukset.

Lisätietoja: 
Puh. 045 312 3635 tai info@ihminentavattavissa.fi

TÄYTÄ HAKULOMAKE TÄSTÄ

Lähiopetuspäivien aikataulu

LÄHIOPETUSPÄIVÄT
Torstaisin klo 10–17. Perjantaisin klo 9–16.
Ovet aukaistaan 15 min ennen koulutuspäivän alkamista.
Vuoden 2020 ALUMNI järjestetään perjantaina 15.5. kello 17:00.
 

KEVÄT 2020

26.-27. maaliskuu
23.-24. huhtikuu
4.-5. kesäkuu
 

SYKSY 2020

20.-21. elokuu
23.-26. syyskuu (internaatti)
5.-6. marraskuu
10.-11. joulukuu
 

Vuoden 2021 päivämäärät vahvistuvat vuoden 2019 lopussa.

2020 kevät    

 • 14.-15.3.      
 • 18.-19.4.    
 • 16.-17.5.
 • Huom! Kesäkuun lähiopetuspäivät poistettu (oli vahingossa allakoinnissa tullut ylimääräinen kerta)     

2020 syksy

 • 22.-23.8.    
 • 17.-20.9.   Huom! 4-päiväinen internaattijakso
 • 24.-25.10   
 • 21.-22.11    

2021 kevät

 • 9.-10.1.      
 • 13.-14.2     
 • 13.-14.3.   
 • 17.-18.4.  

2021 syksy päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin-

2019 syksy

 • 3.–4.10.
 • 14.–15.11.
 • 12.–13.12.

2020 kevät

 • 23.–24.1.
 • 26.–29.2. (internaatti)
 • ke 8.–to 9.4.
 • 14.-15.5
 • ke 17. - to18.6

2020 syksy

 • 13.–14.8.
 • 8.–9.10.
 • 19.–20.11.

Vuoden 2021 päivämäärät vahvistuvat vuoden 2019 lopussa.

2019 kevät

 • 11.–12.4.
 • 23. –24.5.
 • 17.–18.6.

2019 syksy

 • 8.–9.8.
 • 4.–7.9. (internaatti)
 • 24. - 25.10.
 • 28.–29.11.

2020 kevät

 • 16.–17.1.
 • 5. –6.3.
 • 16.–14.4.
 • 28.-29.5

2020 syksy

 • 13.–14.8.
 • 17.–18.9. 
 • 29. - 30.10.
 • 3.–4.12.

2021 kevät

 • 21.–22.1.

2019 kevät

 • to 17. – pe 18. tammikuuta 
 • ke 13. – la 16. helmikuuta (internaatti)
 • to 14. – pe 15. maaliskuuta
 • to 25. – pe 26. huhtikuuta 
 • to 6. – pe 7. kesäkuuta 

2019 syksy

 • to 22.  – pe 23. elokuuta 
 • to 26. – pe 27. syyskuuta
 • to 7. – pe 8. marraskuuta

2020 kevät

 • to 9.  – pe 10. tammikuuta 
 • to 6. – pe 7. helmikuuta
 • to 19. – pe 20. maaliskuuta
 • ke 29. - to 30. huhtikuuta
 • to 11. - pe 12. kesäkuuta

2018 syksy

 • to 16. – 17. pe elokuuta
 • ke 19. – la 22. syyskuuta (internaatti)
 • to18. – pe 19. lokakuuta
 • to 22. – pe 23. marraskuuta

2019 kevät

 • to 10. – pe 11. tammikuuta
 • to 7. – pe 8. helmikuuta
 • to 7. – pe 8. maaliskuuta
 • to 4. – pe 5. huhtikuuta
 • to 2. – pe 3. toukokuuta
 • to 13. – pe 14. kesäkuuta

2019 syksy

 • to 15. – pe 16. elokuuta
 • to 12. – pe 13. syyskuuta 
 • to 17. – pe 18. lokakuuta

Hinta ja maksuehdot

Kasvuohjeman hinta on 11.400 € (sis. alv.)

Kasvuohjelmaan sisältyy 16 kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, josta yksi on 4 päivän pituinen internaatti. Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien koulutus sekä internaattijakson majoitus- ja ruokailukulut.

Koulutus laskutetaan ilman erillistä sopimusta neljä kertaa neljän lähiopetusjakson erissä, aina ennen alkavaa jaksoa. Laskutusjaksot á 2850 € (sis alv.).

Koulutuksen voi maksaa myös kerralla ennen opintojen alkua. Silloin koulutusmaksusta saa -5 % alennuksen.

Koulutusmaksun voi maksaa myös kuukausierissä, maksimissaan 24:n kuukauden ajan. Silloin laskuihin lisätään kuukausilaskutuslisä á 5 €/lasku.

Opiskelijoiden kertomaa

"Ihminen tavattavissa -koulutus on ollut minulle tie peloista, yksinäisyydestä, vaativuudesta ja hyväksynnän hausta kohti luovempaa, kevyempää ja rennompaa elämää. Vaativuus, etenkin itseäni kohtaan, ja hyväksynnän hakeminen oman hyvinvointini kustannuksella ovat olleet tiedostamattomia keinojani suojautua sisäistä turvattomuutta ja riittämättömyyden tunnetta vastaan. Vaikka suojakeinot ovat tarjonneet aiemmin elämässäni turvan, menetin niiden kääntöpuolena pitkäksi aikaa kosketuksen sisäiseen ääneeni, elämänilooni ja luovuuteeni.

Koulutuksen ensimmäisen kahden vuoden matka omaan itseeni on ollut elämäni kannalta käänteentekevä. Tätä koulutusta ei ole voinut suorittaa, vaan se on täytynyt kokea! Kun olen luopunut suojamuureista yksi toisensa jälkeen, on yksinäisyyden tunne kadonnut ja yhteyden kokeminen muiden ihmisten kanssa on helpompaa. Läsnäolon esteiden havaitseminen ja niistä vastuun ottaminen ovat tuoneet minulle vapauden olla aidosti minä. Sen on mahdollistanut koulutusryhmän tarjoama turva ja peili. Ulkoisten odotusten sijaan olen alkanut ohjautua sisältä käsin, kuunnella ja kunnioittaa omia tunteitani, tarpeitani ja unelmiani. Vaativuuden sijalla on yhä useammin armollisuus ja velvollisuuksien tilalla ne asiat, joista oikeasti nautin.

Oman persoonan kanssa työskentely on loppuelämän kestävä tehtävä. Oma prosessini on jatkunut läpi jatkokoulutuksen, jossa syvennyimme psyykkisiin ilmiöihin ja asiakastyöskentelyyn paitsi teoriassa myös käytännössä. Juuri siksi, ettei koulutuksesta olisi voinut valmistua katsomatta ensin omaan itseensä, välillä kaikessa tuskallisuudessaankin, koen saaneeni hyvät lähtökohdat Ihminen tavattavissa -terapeuttina toimimiseen: rinnallakulkijana ja peilinä kenelle tahansa, joka on kiinnostunut tutustumaan itseensä syvemmin tai kaipaa tukea elämän käännekohdissa."

Katri Suhonen, oikeustieteen maisteri


"Koulutus merkitsi minulle neljän vuoden tiivistä prosessia itseni kanssa ja osana ryhmää. Ryhmän palaute toiminnastani ja siitä millaisena he minut näkivät ja kokivat, vahvisti itsetuntemustani ja ymmärrystäni siitä millainen olen, antoi luvan olla sitä mitä olen.
Koulutuksessa painotetaan vahvasti oman itsetuntemuksen merkitystä. Täytyy siivota omat kaapit ja vakiinnuttaa yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin ennen kuin istuu terapeutin tuoliin. Se on arvokas periaate ja terapeutin työn laadun tae.

Olen kohdannut omat selviytymisstrategiani ja luopunut niistä vähitellen. Tilalle on alkanut kasvaa uusi identiteetti, persoona. Menneisyystyöskentely toiminnallisten menetelmien avulla ja kipeiden tunteiden läpieläminen ovat muuttaneet ja eheyttäneet minua syvästi. Sitä kautta on voimistunut yhteys omaan sisäisyyteeni, ”ohjausyksikköön”, joka on korvaamaton tutka oman hyvän elämän luomisessa ja terapeutin työssä.

Myös teorioita oli innoittavaa opiskella kun ensin kasvoi maaperää, mihin uutta tietoa istuttaa. Koulutus mahdollisti minulle myös uudenlaisen ammatti-identiteetin. Työnantajani suhtautui myönteisesti koulutukseeni ja olen kiitollinen kun olen saanut muokata työnkuvaani osaamiseni kehittyessä. Hiljattain yksi pala koko työ- ja opiskeluhistoriassani loksahti paikoilleen kun käynnistin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian alumnimentorointiohjelman.

Koulutuksen myötä sain niin ikään laajan tukiverkoston, joka koostuu upeista persoonista, vastuullisista aikuisista. Tukiverkoston, jonka puoleen voin kääntyä missä tahansa asiassa. Koulutus on siis kokonaisuudessaan vaikuttanut tapaani elää, olla yhteydessä itseeni ja toisiin. Olen ihan toisella tavalla läsnä missä tahansa vaikutankin; työryhmän vetäjänä, ystävänä, parisuhteessa, tanssiparketilla tai terapiasessiossa. Tällä hetkellä elän kaikin puolin tasapainoista ja hyvää, omannäköistäni elämää."

Tiina Tuomikoski, laatupäällikkö

LUE LISÄÄ OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA